Vanliga frågor om kontrollansvarig

Om hittar du inte hittar svaret du söker är du välkommen att kontakta mig.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är någon som är och måste vara certifierad. Det vill säga att personen har får riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Den som är kontrollansvarig ansvarar för att kontroller utförs enligt kontrollplanen, men inte att själv utföra dessa fysiska kontroller av byggnaden. Den kontrollansvarige ska dessutom säkerställa att kontrollerna blir dokumenterade för att sedan ska kunna redovisas för myndigheterna. Den kontrollansvarige ska vara en självständig tredje part i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Jag rekommenderar att ni kontaktar mig som kontrollansvarig tidigt i byggprocessen, i projekteringsstadiet eller redan i idéstadiet. Kontaktar ni mig i ett tidigare stadie, innan arbetet har påbörjats med utvalda entreprenörer, går det, på ett enkelt och ekonomiskt sätt att påverka byggprojektets kvalitet.

När krävs en kontrollansvarig?

Vid de flesta byggnationer, rivningsåtgärder och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en kontrollansvarig som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Byggnadsnämndens bedömning av om en kontrollansvarig ska krävs får inte överklagas. För att få svar på om just ditt projekt kräver en kontrollansvarig kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Vad gör en kontrollansvarig?

  • Den kontrollansvariga tar tillsammans med byggherren fram ett förslag till kontrollplan.
  • Den kontrollansvariga ser till att erforderliga och nödvändiga kontroller utförs och att kontrollplanen följs.
  • Den kontrollansvariga informerar byggherren och, ibland även byggnadsnämnden, om något avviker från kontrollplanen.
  • Den kontrollansvariga närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och vid slutsamrådet.
  • Den kontrollansvariga dokumenterar arbetsplatsbesöken, noterar iaktagelser och brister samt utger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vilka befogenheter har den kontrollansvariga?

Den certifierade kontrollansvarige har enligt nya PBL (2010:900) fått nya uppgifter jämfört med vad som gällde för kvalitetsansvariga.

Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

I vilket skede ska den kontrollansvariga bestämmas?

Eftersom många viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, ofta sker i projekteringsstadiet är det lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. Eftersom den kontrollansvariga ska bistå byggherren med kompetens kan ett tidigt val av kontrollansvarig bidra till en smidig bygglovsprocess.

I ansökan om lov ska byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. I bygglovsbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall även vem eller vilka det är.

Vad händer om certifieringen går ut under projektet?

När byggnadsnämnden fattar beslut om en kontrollansvarig måste denne alltid ha en giltig certifiering och detta gäller i både beslut om bygglov och i beslut om startbesked. Grunden är att certifieringen ska gälla under hela projektet men i enskilda fall kan en person, där den femåriga certifieringsmetoden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen och detta måste ske i det enskilda fallet.

Övriga frågor

Hittar du inte frågan eller svaret du söker på denna sida är du välkommen att kontakta mig eller läsa mer på Boverkets hemsida eller på omBoende.se.