Vanliga frågor om våra tjänster

Om du inte hittar svaret du söker är du välkommen att kontakta oss.

När behöver du söka bygglov?

Bygglov behövs ofta om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. 

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll. Antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. 
Att flytta en byggnad räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Där krävs det både rivningslov och bygglov. 

Om en byggnad ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseendet på byggnaden. Exempel kan vara att byta kulör eller byta fasad.

För att ta reda på om du behöver bygglov så tar man kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. Om de anser att du behöver ett bygglov kan man gå vidare och göra en ansökan. 

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. I ansökan ska du också oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig för objektet.

Allt detta hjälper vi på Eng Konsult dig med. 

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Du ska få bygglovsbeslut senast 10 veckor efter den dag då ansökan kom in till byggnadsnämnden eller den dag du lämnade in ytterligare underlag. Om byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor, räknas istället 10 veckor från den dagen. Om de behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor. 

Vad är det för skillnad på bygglov och bygganmälan?

Enkelt förklarat är att bygglov behövs för större och mer komplicerade byggen medan bygganmälan vanligtvis behövs för enklare och mindre byggnationer som till exempel attefallshus på max 30 kvm. Det är dock samma bygglovshandlingar som krävs av kommunen oavsett om det är ett bygglov eller en bygganmälan du ansöker om. 

Hur länge gäller ett bygglov?

När du fått ett beslut om bygglov måste du påbörja projektet inom 2 år från beslutsdatum och du ska slutföra ditt projekt inom 5 år.
 

Vad ska finnas i en bygglovsansökan?

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:
1. Situationsplan
2. Planritning
3. Sektionsritning
4. Fasadritning
5. Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är någon som är och måste vara certifierad. Det vill säga att personen har riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Den som är kontrollansvarig ansvarar för att kontroller utförs enligt kontrollplanen, men inte att själv utföra dessa fysiska kontroller av byggnaden. Den kontrollansvarige ska dessutom säkerställa att kontrollerna blir dokumenterade för att sedan kunna redovisas för myndigheterna.

Den kontrollansvarige ska vara en självständig tredje part i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi rekommenderar att ni kontaktar oss som kontrollansvarig tidigt i byggprocessen, i projekteringsstadiet eller redan i idéstadiet. Kontaktar ni oss i ett tidigare stadie, innan arbetet har påbörjats med utvalda entreprenörer, går det, på ett enkelt och ekonomiskt sätt att påverka byggprojektets kvalitet.

När krävs en kontrollansvarig?

Vid de flesta byggnationer, rivningsåtgärder och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en kontrollansvarig som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Byggnadsnämndens bedömning av om en kontrollansvarig krävs får inte överklagas. För att få svar på om just ditt projekt kräver en kontrollansvarig kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Vad gör en kontrollansvarig?

  • Den kontrollansvariga tar tillsammans med byggherren fram ett förslag till kontrollplan.
  • Den kontrollansvariga ser till att erforderliga och nödvändiga kontroller utförs och att kontrollplanen följs.
  • Den kontrollansvariga informerar byggherren och, ibland även byggnadsnämnden, om något avviker från kontrollplanen.
  • Den kontrollansvariga närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och vid slutsamrådet.
  • Den kontrollansvariga dokumenterar arbetsplatsbesöken, noterar iaktagelser och brister samt utger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vilka befogenheter har den kontrollansvariga?

Den certifierade kontrollansvarige har enligt nya PBL (2010:900) fått nya uppgifter jämfört med vad som gällde för kvalitetsansvariga.

Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

I vilket skede ska den kontrollansvariga bestämmas?

Eftersom många viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, ofta sker i projekteringsstadiet är det lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. Eftersom den kontrollansvariga ska bistå byggherren med kompetens kan ett tidigt val av kontrollansvarig bidra till en smidig bygglovsprocess.

I ansökan om lov ska byggherrens förslag om vem som ska vara kontrollansvarig finnas. I bygglovsbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall även vem det är.

Vad händer om certifieringen går ut under projektet?

När byggnadsnämnden fattar beslut om en kontrollansvarig måste denne alltid ha en giltig certifiering och detta gäller i både beslut om bygglov och i beslut om startbesked. Grunden är att certifieringen ska gälla under hela projektet men i enskilda fall kan en person, där den femåriga certifieringsmetoden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen och detta måste ske i det enskilda fallet.

Övriga frågor

Hittar du inte frågan eller svaret du söker på denna sida är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på Boverkets hemsida.