Eng Konsult AB

Bygglovsritningar och kontrollansvar i Norrtälje kommun

Kontakta oss nu


Genom att använda kontatktformuläret antar vi att du accepterar vår integritetspolicy

Vad erbjuder vi för tjänster?

Vi tillhandahåller tjänster för upprättande av bygglovshandlingar och arkitektritningar, samt kontrollansvar.
Ritningarna upprättas fackmannamässigt och kan även visas i 3D för att få en tydlig bild av utformningen.  

Vi erbjuder antingen ett fast pris, alternativt ett löpande pris beroende på vad vi kommer överens om.

Utöver allt som har med ansökan om bygglov att göra så erbjuder vi även uppdrag som kontrollansvarig för byggnationen. 
Dessutom samarbetar vi även med byggbolag som kan utföra markentreprenader, grundarbeten och pooler. 

 En kontrollansvarig är en certifierad person som hjälper dig med din nyproduktion, ombyggnation eller utbyggnad i form av kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Vilket kommunen ofta kräver vid ansökan om bygglov.

För kontroll av lov eller anmälanspliktiga åtgärder ska det, med vissa undantag, finnas en kontrollansvarig som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Kontrollansvarig ska kunna styrka detta med ett bevis om certifiering. En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. 

Har du några frågor kan du läsa mer på vanliga frågor, kontakta mig, på Boverkets hemsida eller på omBoende.se

Kontrollplan Byggnation Norrtälje

Kontrollplan

Jag upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen och här är en viktig del för mig att stötta byggherren i detta.

På plats i Norrtälje

På plats hos dig

Jag ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs, besöker jag byggarbetsplatsen som kan ligga i Norrtälje för att utföra kontroller enligt kontrollplanen och att inga anmärkningar finns.

Dokumentation som kontrollansvarig

Dokumentation

Jag dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig Certifikat

Certifierad kontrollansvarig

Alla byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900).
Jag är SP (numera RISE) certifierad kontrollansvarig med behörighet N.
Jag uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 § plan- och bygglagen (2010:900) och 2-10 §§ Boverkets föreskrift (BFS 2011:14 KA 4) med ändringar, om certifiering av kontrollansvariga.

Grunden för bedömningen har varit:

  • Krav på teknisk utbildning
  • Krav på erfarenhet av praktiskt arbete
  • Krav på kunskap om bygglagstiftning m.m.
  • Lämplighet för uppgiften

Klicka här för att ladda ner certifikat som PDF.
Läs mer om RISE (SP) Certifikat